Místopis českého ochotnického divadla ve Frýdku-Místku

FRÝDEK-MÍSTEK o.Frýdek-Místek

FRÝDEK – do roku 1943 samostatné město

Jako první se ve Frýdku zapojila do ochotnické činnosti Občanská beseda, která 28. 10. 1884 uspořádala v Hostinci U zeleného stromu divadelní večer. Další zmínky: 1888, 1903, 1904, 1905, 1907, 1914 aj. Po roce 1918 hrávala převážně operety. V roce 1898 započal své působení Divadelní odbor Sokola. Od roku 1902 hrával nepřetržitě do roku 1938. Celkem 92 celovečerních her o 112 představeních, 17 aktovek a 10 operet o 40 představeních. Další spolky provozující příležitostně divadelní představení (výběr pouze těch významnějších): Frýdecká besídka (odbor Slezské Vesny) 1908-1912, 20 her o 27 představeních, 2 večery se 4 aktovkami; Odbor Matice osvěty lidové ojediněle 1907-1936; Spolek katolických tovaryšů 1894-1903 – německý vedený, avšak i česká představení.
Po roce 1918 nastal rozmach. Kromě Sokola začaly hrát i jiné tělovýchovné jednoty: DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). V letech 1920 až 1931 sehrála 31 her o 45 představeních, 8 aktovek a 3 operety; Jednota čs. Orla, hrávala hry převážně s náboženskou tematikou. Dále hrály divadlo i politické organizace soc-dem, KSČ, Svaz katolických žen a dívek, Chovanci sirotčince, sbor dobrovolných hasičů, školní děti, studenti aj.

MÍSTEK – do roku 1943 samostatné město

Přestože Občanská beseda dávala prostor k působení mnoha spolkům, vznikl první český ochotnický spolek pod názvem Družstvo českých divadelních ochotníků až v roce 1890 a to na popud tělovýchovné jednoty Sokol, která pro začátek poskytla i zálohu 60 zlatých. Centrem divadelního života se stal hostinec U Deutscherů. Od roku 1905 působil spolek pod tímtéž názvem samostatně na základě stanov. V letech 1952-1972 působili ochotníci pod hlavičkou závodního klubu n.p. OKD, později Ostravských dřevařských závodů (ODZ), od září 1957 působili při Závodním klubu n.p. Slezan ve Frýdku-Místku. Od roku 1966 přebralo aktivitu i tradici Divadlo DUO, které pracuje dodnes.Vůdčími osobnostmi byli režiséři a herci Rudolf Vichnar, dr. Antonín Dostál, dr. Kvíčala, prof. Augustin Stýblo, Rudolf Kučera, Karel Dittler, Marie Čejková, Bohdan Horák, Emil Šlapeta a další. Druhým nejstarším spolkem byl loutkářský odbor TJ Sokol Místek (1931-1949), který v letech 1949-1966 působil a hrál pod názvem Loutkové divadlo Říše pohádek. Od 1.7.1966 působí jako Loutková scéna Divadla DUO dosud a má dvě tvůrčí skupiny : MADLO, vedené Aloisem Holáskem a STUDIO ATELIÉR, vedené Janem Krulikovským. V prosinci 1933 bylo ještě ustaveno Sdružení divadeních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí v čele s Josefem Kotrupčíkem a režisérem Zdeňkem Hapalou. V roce 1939 se toto sdružení sloučilo s již výše jmenovaným Družstvem divadelních ochotníků.

FRÝDEK-MÍSTEK
V roce 1949 bylo založeno Loutkové divadlo Sokola Frýdek, které pracovalo pod Závodním klubem později Domem kultury Slezan, od roku 1978 v samostatné budově pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Vůdčími osobnostmi byli : Antonín Výkruta, František Budínský, František Pajurek a František Vaněk. Od roku 1990 využívá budovu Divadla Čtyřlístek Frýdecko-místecké umělecké sdružení. V letech 1961-1963 hrával ve městě soubor DIMAFOR, jako vzorová scéna okresního Osvětového domu. Autorem a režisérem byl Radovan Ferebauer. 1962-1964 hrál ve městě soubor malých loutkářských forem RAPÍR při ZK Slezan. Protagonisté - Alois Holásek jako autor, režisér a výtvarník, Dana Ryšková-dramaturg a režisér. V letech 1962-1994 působil v Kulturním domě Válcoven plechu Dramatický kroužek ZK Válcoven plechu. Prvním předsedou kroužku byl V. Tesař, výtvarníkem Miloš Fuchs, dramaturgem L. Sládek a režisérem Láďa Hloušek. K významným hercům starší generace patřili : L.Kalkusová, A. Dárek, M. Frébort, R. Bureš, L. Hloušek, L. Bezeg. Velmi významnou osobností, která působila v souboru od počátku do konce jeho činnosti, byla herečka, režisérka, výtvarnice, maskérka, autorka mnoha různých pásem - Alice Bichlerová. Soubor hrál pro dospělé i pro děti, v poslední době své činnosti se zaměřil hlavně na pohádky pro děti, hrál velmi mnoho také pro školy. K významným představitelům mužských rolí patřili Antonín Kobela a Jan Kukuczka. V roce 1976 založil Kukuczka u tohoto souboru novou skupinu netradičního autorského divadla - MAJEFOR . Od 1. 7. 1966 až doposud hraje ve městě Divadlo DUO, do r. 1990 pod DK Slezan, od r.1991 jako součást občanského sdružení FAMUS. Má dvě stálé scény - činoherní a loutkovou, příležitostně divadlo poezie a malé formy. Ročně sehraje průměrně pět premiér, celkem 80-90 představení, z toho dvě třetiny tvoří hry pro děti. Divadlo DUO je přímým nositelem tradic činoherního i loutkového divadla ve městě, svým působením nahrazuje chybějící profesionální scénu. Vůdčí osobností je již dlouhá léta Jan Krulikovský - zakladatel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér, výtvarník, dále Milan Pastor - výtvarník a režisér, Eva Pastorová - reřisérka, Radmila Filipová - režisérka a vedoucí dětského souboru. Od roku 1996 působil krátce pod hlavičkou FAMUSU divadelní soubor Divadlo Šmíry, pod vedením Mariána Maskala. V současné době FAMUS sdružuje následující soubory: Divadlo DUO, DS Čtyřlístek, ING Kolektiv, 21 gramů a SERUM.

Zdroje:
Páté přes deváté. In: Památník TJ SOKOL Frýdek. Frýdek 1931, ss. 71-74
MIKOLÁŠ, J. L. : První divadelní představení ve Frýdku. Těšínsko, 1963, 6-7, s. 28
HORÁK, Bohdan: První česká divadelní představení v Místku. Těšínsko – vlastivědný zpravodaj, č. 9, 1959, ss. 6-8
HORÁK, Bohdan: Nejlepší divadelní soubor Frýdecko-Místecka. Těšínsko, 1959, 9, ss. 6-8
HORÁK, Bohdan: První české divadelní představení v Místku. Těšínsko, 1959,9,ss.6-8 ?
ŠKUTA, Vl.: Divadlo v Místku před sto lety. Těšínsko 1969, 1, SS. 23-24
KUKUCZKA, Jan: Sto let zasvěcených divadelní múze ve FM. Těšínsko, 1991, 3, ss. 17-19
SOkA Frýdek-Místek: Pozůstalost Bohdana Horáka, č. 12


(autoři: Jan Krulikovský a Radomír Michna)